Loading...

HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU MESAJLAŞMA SERVİSLERİ TAAHHÜTNAMESİ 

ARTIADA TELEKOMÜNÜKASYON LTD.ŞTİ’ne;

ARTIADA TELEKOMÜNÜKASYON LTD.ŞTİ’nin (Bundan böyle “Artı Mesaj” olarak anılacaktır) sunduğu Toplu SMS, Konuşan Mesaj ve Tele Anketör servislerinden, (Bundan böyle beraber kullanıldığında “Servisler” olarak anılacaktır.) yararlanmak istememiz sebebiyle, işbu Taahhütname kapsamındaki yükümlülükleri tam, doğru ve zamanında yerine getireceğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

 

1- SERVİS TANIMLARI

 

Toplu SMS Servisi

Artı Mesaj’ınara bağlantı anlaşması yaptığı diğer şebekelerdeki GSM abonelerine kısa mesaj (SMS) gönderilmesini sağlayan Toplu Mesajlaşma Servisidir.

 

Konuşan Mesaj Servisi

Artı Mesaj’ınara bağlantı anlaşması yaptığı diğer şebekelerdeki abonelerine sesli anons gönderilmesini sağlayan Toplu Mesajlaşma Servisidir.

 

Tele Anketör Servisi

Artı Mesaj’ınara bağlantı anlaşması yaptığı diğer şebekelerdeki abonelerine sesli anons gönderilmesini, abonenin telefon tuşlarını kullanarak yapacağı seçimlerine göre, yeni sesli anonslar dinletilmesini/yönlendirilmesini ve abone seçimlerinin raporlanmasını sağlayan Toplu Mesajlaşma Servisidir.

 

 

2- YÜKÜMLÜLÜKLER

 

İş bu taahhütname konusu Servislerin en az birinden yararlanmayı talep etmemiz ve bu doğrultuda Artı Mesaj’ınbelirlediği kanallar ve ödeme yöntemleri ile Artı Mesaj’ın web sitesinde, seçenekleri ve bedelleri yer alan Toplu mesajlaşma Paketleri arasından seçtiğimiz Paket(ler)i satın almamız halinde, iş bu taahhütnamede tanımlı tüm yükümlülüklere uyacağımızı kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

 

2.1 İşbu Taahhütname kapsamındaki Toplu mesajlaşma paketlerinin kapsam, şart ve istisnalarının neler olduğunu bildiğimizi, bunlara ilişkin Artı Mesaj tarafından belirlenen  düzenlemeler ile bağlı olduğumuzu,

 

2.2 İşbu Taahhütname kapsamında Toplu SMS, Konuşan Mesaj, Tele Anketör mesaj içeriklerini (Bundan böyle beraber kullanıldığında “Mesaj içeriği/içerikleri” olarak anılacaktır.) işbu Taahhütnamenin Ek-1’inde yer alan Aktivasyon ve Originator Talep Formu ile beyan edilen Alfanumerik Başlık(lar) üzerinden ve Taahhütnamede belirlenen koşullarda gönderebileceğimizi,

 

2.3 İşbu Taahhütname kapsamında göndereceğimiz Mesaj içeriklerinin tarafımızdan hazırlanacağını, Mesaj içeriklerinin hukuka, genel ahlaka ve toplumsal değerlere/düzene aykırı olmayacağını, yanlış ve/veya eksik olmayacağını, politik amaçlı olmayacağını, özel ya da kamu kurumunu hedefalmayacağını, 3. kişilerin/kurumların haklarını ihlal etmeyeceğini, Mesaj içerikleri ile ilgili tüm sorumluluğunun her halükarda tarafımıza ait olduğunu,

 

2.4 İşbu Taahhütname konusu Paketler kapsamında Toplu SMS, Konuşan Mesaj, Tele Anketör Servisi kullanarak mesaj (Bundan böyle beraber kullanıldığında “Toplu mesaj” olarak anılacaktır.) gönderimleri yapabilmek için yazılım temin etmekle yükümlü olduğumuzu, Artı Mesaj’ıngerek yazılımın temini gerekse yazılımlar ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını,

 

2.5 İşbu Taahhütname kapsamında satın aldığımız Toplu mesajlaşma Paketleri kapsamında tarafımıza sağlanacak Toplu mesajları kısmen ya da tamamen kullanmamış olmamız hallerinde dahi, seçimimize bağlı olarak değişen KDV, ÖİV dahil aylık Paket bedelinin tamamını ödeyeceğimizi, kullanmadığımız kısma ait bedelin indirimi, iadesi veya paket kullanım süresi sonunda diğer aylara devri gibi herhangi bir talebimizin olmayacağını, söz konusu Toplu mesajları herhangi bir hatta devretme hakkımızın bulunmadığını,

 

2.6 İşbu Taahhütname kapsamında satın aldığımız Toplu Mesajlaşma Paketleri kapsamındaki Toplu mesajların, Artı Mesaj tarafından belirtilen paket süresince kullanılması gerektiğini, söz konusu süre sona erdikten sonra kullanmadığımız Toplu mesaj olması halinde bu mesajların Kredi Hesabımızdan otomatik olarak silineceğini bildiğimizi ve bu konuda itirazımızın olmayacağını.

 

2.7 İşbu Taahhütname kapsamındaki Servisler kapsamında Toplu mesaj göndereceğimiz Müşterilerimize ait telefon numaralarının Müşterilerimiz tarafından verildiğini, Müşterilerimizi kendilerine ücretsiz olarak Toplu mesaj gönderimi yapılacağı konusunda eksiksiz ve doğru olarak bilgilendirerek, Toplu mesaj gönderebilmek için Müşterilerden sonradan ispatı mümkün olacak şekilde onay aldığımızı, bu hususlarda Müşterilerden gelecek her türlü talep, şikayet ve/veya iddia karşısında sorumluluğun tamamen tarafımıza ait olduğunu,

 

2.8 İşbu Taahhütname konusu Servisler kapsamındaki Toplu mesaj gönderimlerinde, mesajı alacak Müşterinin telefonunun “mesajı gönderen/arayan numara” kısmında, bu madde kapsamında belirlenecek alfanumerik başlık/başlıkların (Bundan sonra “Originator” olarak anılacaktır.) yer alacağı, işbu Taahhütname kapsamında kullanmak istediğimiz Originator taleplerimizi, işbu Taahhütname imza tarihinde veya sonrasında EK-1’de yer alan “Aktivasyon ve Originator Talep Formu” ile Artı Mesaj’a bildireceğimizi, Artı Mesaj’ınherhangi bir gerekçe göstermeksizin tarafımızdan talep edilen originator’üntamamının ve/veya bir kısmının tanımlanmasını reddetme ve/veya değiştirerek tanımlama hakkı olduğunu, Taahhütname süresince yeni Originator taleplerimizi de aynı şart, usul ve kapsamda Artı Mesaj’a yazılı olarak bildireceğimizi,

 

2.9 EK-1’de yer alan Aktivasyon ve Originator Talep Formu ile talep ettiğimiz originator’ün 3 (üç) karakterden daha kısa, 11 (onbir) karakterden daha uzun olmayacağını, içerisinde Türkçe Karakter içermeyeceğini, firmamızın ismi, firmamıza ait patenti alınmış bir ürününün ismi, firmamıza kayıtlı bir telefon numarası veya web sayfası olabileceğini, tanımlamaların yapılabilmesi için originator’ünfirmamızla ilişkisini gösteren yazılı evrakları Artı Mesaj’a ibraz edeceğimizi, isim, soy isim, firmamızla doğrudan ilişkisi olmayan jenerik sayılabilecek isimlerin Originator olarak tanımlanmayacağını,

 

2.10 Gerek Müşteri onayının alınmamış olmasından ötürü gerekse başkaca bir nedenle Müşterilerden Artı Mesaj’a, kendilerine Toplu mesaj gönderilmemesi hususunda bir talep gelmesi halinde Artı Mesaj’ıntarafımıza herhangi bir bildirim yapmaksızın sözkonusu Müşterilere Toplu mesaj gönderimini derhal engelleme hakkına sahip olduğunu, dilerse Müşterilerden gelen bu talebi tarafımıza iletebileceğini, Artı Mesaj’dan ya da Müşterilerden doğrudan tarafımıza iletilen anılan talepler kapsamında bu Müşterilere Toplu mesaj gönderimini derhal engelleyeceğimizi,

 

2.11 İşbu Taahhütname kapsamında Artı Mesaj’dan alacağımız Servisleri/Paketleri, hiçbir suretle gelir elde etmek amacıyla üçüncü kişilere sunmayacağımızı,

 

2.12 Artı Mesaj’ınkendi kontrolü altında olmayan durumlarda Servis/leri geçici veya sürekli olarak ve/veya donanım ve teçhizatının bakım ve onarımı için gerektiği takdirde, Servisleri geçici olarak durdurma hakkına sahip olduğunu, Servislerin bu şekilde kesintiye uğraması halinde herhangi bir tazminat talebimizin olmayacağını,

 

2.13 İşbu Taahhütname konusu Servisler/Paketler kapsamında yarışma, çekiliş ve resmi kuruluşlardan izin gerektiren uygulamalar gerçekleştirmeyeceğimizi,

 

2.14 Artı Mesaj’ın; Toplu mesaj gönderimi yapılan Müşterilerin telefon hattının açık olmaması, Müşterilerin telefon ayarlarının Toplu mesaj almaya uygun olmaması, havasal ve karasal transmisyon şebekesinde yaşanabilecek sorunlardan kaynaklanan nedenlerden dolayı Toplu mesajların Müşterilere ulaştırılamaması veya geç ulaşması halinde Artı Mesaj’dan herhangi bir tazminat talebimizin olmayacağını,

 

2.15 İşbu Taahhütname konusu Servislerin/Paketlerin kullanılabilmesi için, internet bağlantısına sahip olmamız gerektiğini bildiğimizi, internet bağlantısının sağlanmasına yönelik Artı Mesaj’ınherhangi bir yükümlülüğünün bulunmadığını ve internet bağlantısında ortaya çıkabilecek problemlerden Artı Mesaj’ınsorumlu olmadığını; internet bağlantısından kaynaklı ortaya çıkabilecek herhangi bir problemin, Servislerin Müşterilere ulaşmasını etkilemesi durumunda her türlü sorumluluğun tarafımıza ait olduğunu,

 

2.16 İşbu Taahhütnamedeki yükümlülüklerimizle ile sınırlı olmamak üzere, Taahhütname kapsamında göndereceğimiz Toplu mesaj ve Mesaj içerikleri ile ilgili olarak üçüncü kişi/kişilerden (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, resmi daireler, kamu kuruluşları, Reklam Kurulu, Reklam Özdenetim Kurulu ve sair gerçek ve/veya tüzel kişiler) herhangi bir şikayet, talep, iddia gelmesi ve/veya işbu Taahhütnamede belirtilen taahhütlerimizden bir ya da birden fazlasını kısmen ya da tamamen yerine getirmediğimizin/aykırı davrandığımızın Artı Mesaj tarafından tespiti durumunda, Artı Mesaj’ınişbu Taahhütname konusu Servislerden birini ya da birden fazlasını durdurma hakkının olduğunu ve bu durumda, Artı Mesaj’ıntarafımıza karşı her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazmin yükümlülüğü altına girmeyeceğini, Servisler durdurulsun ya da durdurulmasın Artı Mesaj’ınuğrayacağı tüm zarar ve ziyanı tazmin edeceğimizi,

 

3- ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

3.1 İşbu Taahhütnamede seçtiğimiz Paket(ler) kapsamında Toplu mesaj göndermek için, Artı Mesaj’ınbelirlediği kanallar ve ödeme yöntemleri ile ilgili Paketi satın alarak hesabımıza Toplu mesaj kredisi yükleyeceğimizi, bu kapsamda ödeyeceğimiz bedel için Artı Mesaj tarafından fatura kesileceğini, Toplu Mesaj gönderimlerimiz esnasında, Artı Mesaj tarafından belirlenen Toplu mesaj birim katsayılarına uygun şekilde ve mesajın ulaşıp ulaşmamasından bağımsız olarak, hesabımızdan Toplu mesaj kredisi düşeceğini, ulaşmayan Toplu mesajların 30 (otuz) gün içinde Kredi hesabımıza iade edileceğini,

 

3.2 Artı Mesaj’ınweb sitesinde açıklamış olduğu tarifeyi ve tarifeye ilişkin şartları istediği zaman değiştirme hakkına sahip olduğunu, bu değişikliklerin Artı Mesaj’ınweb sitesinden yayınlandığı andan itibaren geçerli olacağını,

 

3.3 Kredi kartı kullanarak online ya da mail order yöntemi ile yapacağımızödemelerde, kredi kartının çalıntı ve/ veya sahte çıkması vb. durumundaArtı Mesaj’ınuğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararı tazmin edeceğimizi,

 

4- GENEL HÜKÜMLER

 

4.1 Artı Mesaj’ınönceden yazılı iznini almaksızın bu Taahhütnamedeki hak ve yükümlülüklerimizi gerçek ve/veya tüzel üçüncü bir şahsa devretmeyeceğimizi, bir başka gerçek ve/veya tüzel üçüncü bir şahsı herhangi bir sebeple bu Taahhütnamede ve ilgili yasal hükümlerde kayıtlı sorumluluklarımıza ortak etmeyeceğimizi, ve Artı Mesaj’daki hak ve alacaklarımızı başkasına devir ve temlik edemeyeceğimizi,

 

4.2 İşbu Taahhütname kapsamında tarafımıza verilen her türlü bilginin gizli bilgi olduğunu, bu gizli bilgileri sadece bu Taahhütname amaçları için kullanmayı, işbu Taahhütnamenin imzalanması ve uygulanması neticesinde elde ettiğimiz/edeceğimiz her türlü bilgiyi kanunen yetkili kılınan merciler dışında üçüncü şahıslara açıklamayacağımızı veya bunların herhangi üçüncü şahıs tarafından kullanımına izin vermeyeceğimizi, bu bilgilerin gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğimizi, aksine davranılmasının sonuçlarından tamamıyla firmamızın sorumlu olduğunu,

 

4.3 İşbu Taahhütnamenin ifasından doğacak her türlü uyuşmazlıklarda Artı Mesaj’ınkayıtlarının geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini, Artı Mesaj’u yemin teklifinden beri kıldığımızı ve bu maddenin HUMK.nun 287.nci maddesinde yazılı delil sözleşmesi olduğunu,

 

4.4 İşbu Taahhütnamede yazılı adresin, tarafımıza ait ve tebligat için geçerli olan adres olduğunu ve adres değişiklerini Artı Mesaj’a yazılı olarak bildirilmedikçe tarafımıza yapılacak her türlü tebligatın işbu Taahhütname kapsamında belirtilen adresimize yapılacağını ve geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracağını,

 

4.5 İşbu Taahhütnamenin geçerlilik süresinin imzalandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl olduğunu ve bu sürenin bitmesine 1 (bir) ay kala işbu Taahhütname konusu servisten faydalanmak istemediğimizi Artı Mesaj’a yazılı olarak bildirmediğimiz takdirde, işbu Taahhütnamenin birer yıllık süreler ile uzayacağını,

 

4.6 Artı Mesaj ile aramızdaki mevcut abonelik ilişkisinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, bu Taahhütnamenin de kendiliğinden sona ereceğini,

 

4.7 Artı Mesaj’ınveya Firmamızın çalışma imkanlarının kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şekilde ve derecede meydana gelen doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve lokavt vb. hükümet veya resmi makamlarca alınmış kararlar gibi Tarafların kontrolü haricinde zuhur eden hallerin işbu Taahhütname konusu edimlerin yerine getirilmesini etkiledikleri ölçüde Artı Mesaj veya Firmamız için mücbir sebep sayılacağını, bu gibi durumlar karşısında Artı Mesaj veya Firmamızın sorumlu olmayacağını, mücbir sebebin zuhurunu derhal yazılı olarak Artı Mesaj’a bildireceğimizi ve resmi belgeler ile tevsik edeceğimizi, bu halin 3 (üç) aydan fazla sürmesi halinde Taahhütnamenin söz konusu sürenin sonunda kendiliğinden sona ereceğini,

 

4.8 Konkordatoya başvurmamız, iflasımızın istenmesi, tüzel kişiliğimiz hakkında tasfiye kararı alınması, aleyhimize icra takibinin yapılması veya icranın semeresiz kalması, aleyhimize aciz vesikası alınması, başka bir şirket ile birleşmemiz, malvarlığımızın devri üzerine Artı Mesaj’ınservisi derhal durdurma hakkını haiz olduğunu,

 

4.9 İşbu Taahhütnamede Artı Mesaj’a tanınan sürelerin ve hakların zamanında kullanılmamış olmasının Artı Mesaj’ınbu haktan vazgeçtiği şeklinde yorumlanmayacağını,

 

4.10 İşbu Taahhütnamenin ifası ile ilgili ihtilafların hallinde İstanbul(Pendik) Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olduğunu ve ekte yer alan belgelerin tarafımızdan ibraz edildiğini, ibraz edilen belgelerin tarafımıza ait ve doğru olduğunu,

 

4.11 1 (bir) nüsha olarak tanzim edilen ve orijinali Artı Mesaj’da kalacak olan işbu Taahhütnamenin imzasından doğacak mali yükümlülüklerin yasaların yükümlü kıldığı taraflarca karşılanacağını,

kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

İşbu Taahhütname tarafımızdan okunarak ...........................Tarihinde imzalanmıştır.

 

EKLER

Ek-1 Aktivasyon ve Originator Talep Formu,

Ek-2 İmza Sirküleri

Ek-3 Kişinin Kimlik Fotokopisi

 

UNVAN                                                 :
ADRESİ                                                :


 

KAŞE / YETKİLİ İMZA/İMZALAR :

 

 

 

 

 

 

EK-1AKTİVASYON VE ORİGİNATOR TALEP FORMU

................... Tarihinde imzalamış olduğumuz Toplu Mesajlaşma Servisleri Taahhütnamesi (Bundan sonra “Taahhütname” olarak anılacaktır.) kapsamında ve süresince göndereceğimiz Toplu mesajların, aşağıdaki formda belirtmiş olduğumuz Originator(ler) ile gönderiminin yapılmasını talep ettiğimizi; aşağıdaki formda belirtmiş olduğumuz kişinin Taahhütname konusu Servisler için tarafımızca yetkili kılındığını ve bu kapsamda söz konusu kişiye Taahhütname konusu Servislere ilişkin kullanıcı adı ve şifre bildiriminin yapılmasına onay verdiğimizi, kullanıcı adı ve şifreyi 3. kişilere devretmeyeceğimizi, kullandırmayacağımızı ve verilen amaç dışında kullanmayacağımızı, yetkili kişinin bu kapsamdaki ihlallerinden de doğrudan sorumlu olduğumuzu, ve bunlar ile yetkisi olmayan kişiler tarafından şifrenin kullanılması ve/veya kullanıcı adı ve şifrelerin amaç dışı kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek tüm zararlara ilişkin sorumluluğun tarafımıza ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

FİRMA BİLGİLERİ

Unvanı

 

Fatura Adresi

 

Vergi Dairesi / Numarası

 

Telefon Numarası

 

FİRMA YETKİLİSİNİN BİLGİLERİ

Yetkilisi Adı Soyadı

 

 

Yetkilisi GSM Numarası

 

Yetkilisi E-Mail Adresi

 

Yetkilisi Doğum Tarihi

 

TALEP EDİLEN ORIGINATORLER

No

Originator

No

Originator

1

 

4

 

2

 

5

 

3

 

6

 

         

FİRMA ÜNVANI                                 :
TARİH                                                  :
KAŞE - YETKİLİ İMZA/İMZALAR    :

 

Mobil Uygulama ile
Kontrol Sizde!

Bizden haberdar olmak isterseniz, listemize kayıt olun…

Copyright 2019 | artimesaj.com
Bu site Layout altyapısı ile hazırlanmıştır.